Photo: SalFalko via Flickr
 

Professionals in culturele sector tijdelijk niet uitgezonderd Europese inreisverbod

Samenwerken met een kunstenaar uit het buitenland? Vanaf 23 januari 2021 zijn individuele makers tijdelijk niet uitgezonderd van het Europese inreisverbod.
21 januari 2021
Laurens Meijer
Versoepeling voor makers in de culturele en creatieve sector tijdelijk opgeschort

De Nederlandse regering heeft op woensdag 20 januari 2021 besloten om extra maatregelen te nemen om de verspreiding (van de Britse variant) van het coronavirus te beperken. Dit betekent onder andere dat de uitzondering op het inreisverbod dat sinds 16 oktober 2020 van kracht is voor professionals werkzaam in de culturele en creatieve sector tijdelijk wordt opgeschort. Deze professionals mogen vanaf zaterdag 23 januari 2021 00:01 uur Nederland niet meer inreizen. Lees op de website van de Rijksoverheid meer over de nieuwe maatregelen.

Op dit moment is nog niet bekend tot wanneer deze opschorting van de uitzondering op het inreisverbod zal gelden. Op de website van de Rijksoverheid wordt hierover geen melding gedaan. In een brief van de Minister van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer van 20 januari 2021 (Kamerstuk 25 295, nr. 912) staat:

  • “Daarnaast heeft het kabinet, om het aantal reisbewegingen verder te beperken besloten om de uitvoering van het Europees inreisverbod voor derdelanders aan te scherpen, door het inperken van bepaalde uitzonderingscategorieën op dit inreisverbod. De uitzonderingen voor studenten (tijdelijke studie), kennismigranten (tijdelijk verblijf), zakenreizigers, professionals uit de culturele en creatieve sector en personen die vallen onder de lange afstandsregeling, zullen tijdelijk worden opgeschort. Daarbij respecteren we de toestemming die reizigers al hebben gekregen. De inperking is niet van toepassing op inreizende professionals die spoedeisende technische werkzaamheden verrichten die specialistische kennis en fysieke aanwezigheid vereisen. Deze tijdelijke opschorting van de uitzonderingen op het inreisverbod zal gelden totdat verplichte quarantaine voor reizigers is ingeregeld. Bij de vaste afwegingsmomenten van de coronamaatregelen kan het kabinet deze maatregel heroverwegen als daar aanleiding toe is.” 

De verwachting is dat in februari een quarantaineplicht van 5 dagen zal worden ingevoerd en dat daarna de opschorting van de uitzondering op het inreisverbod zal worden opgeheven.

Het Europese inreisverbod en de uitzonderingen

Sinds 18 maart 2020 is een Europees inreisverbod van kracht. Dit betekent in principe dat personen met een nationaliteit van een niet-EU land de EU niet kunnen inreizen. Dit verbod is niet van toepassing op EU-burgers. Personen die woonachtig zijn in niet-EU landen waar het aantal besmettingen relatief laag is, zijn eveneens van het inreisverbod uitgezonderd. Welke landen dat zijn wordt op deze pagina van de Europese Unie vermeld. Bij het inreizen wordt gekeken of de persoon een paspoort of een verblijfsvergunning heeft, afgegeven door een van deze landen die zijn uitgezonderd van het inreisverbod. 

[Let op: onderstaande uitzondering is vanaf 23 januari 2021 niet meer van kracht.] Om culturele en creatieve professionals uit de internationale top in Nederland te kunnen ontvangen zijn de inreisbeperkingen voor deze groep versoepeld. Alleen de professionals die aantoonbaar vanwege het Nederlands sociaal-maatschappelijk, cultureel en economisch belang willen inreizen, kunnen onder de uitzonderingscategorie vallen. Hiervan is sprake wanneer:

  • Het werkzaamheden betreft in het kader van een activiteit van een culturele of creatieve instelling die een meerjarige subsidie van de Rijksoverheid of een Rijkscultuurfonds ontvangt voor de periode 2017-2020 of 2021-2024;
  • De professional vanwege diens unieke kwaliteiten of vaardigheden uitgenodigd is door de betreffende Nederlandse culturele of creatieve instelling om de werkzaamheden te verrichten en daarvoor een vergoeding ontvangt;
  • De fysieke aanwezigheid en inzetbaarheid van de professional noodzakelijk is voor de algehele doorgang van betreffende activiteit van de instelling; en
  • De inkomsten uit deze activiteit een substantiële bijdrage leveren aan de financiële situatie van de betreffende instelling. Hiermee wordt de economische toegevoegde waarde door de komst van de professional aangetoond.

Een ontheffing op het inreisverbod kan worden aangevraagd bij het Fonds Podiumkunsten.  

Moet ik na aankomst in quarantaine?

Voor personen uit landen en gebieden waar geen inreisverbod voor geldt, geldt wel dat men bij aankomst in Nederland het dringende advies krijgt om tien dagen in (thuis)quarantaine te gaan. Dit geldt wanneer personen (terug)reizen uit gebieden die rood of oranje zijn aangemerkt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege de plaatselijke verspreiding van het coronavirus. 

Gezien de duur van de crisis en de gevolgen voor professionele beroepsuitoefening die de thuisquarantainemaatregel met zich meebrengt, heeft het kabinet besloten uitzonderingscategorieën te creëren wanneer de (thuis)quarantaine tijdelijk mag worden onderbroken. Sinds 14 september 2020 is aan de lijst met uitzonderingen ‘deelname aan professionele culturele activiteiten’ toegevoegd. Enkel voor dit doel mag de thuisquarantaine tijdelijk worden onderbroken.

‘Deelname aan professionele culturele activiteiten’ wordt als volgt gedefinieerd:

  • Activiteiten van culturele en creatieve organisaties die een meerjarige subsidie van de Rijksoverheid of van de Rijkscultuurfondsen ontvangen voor de periode 2017-2020 of 2021-2024, waaraan professionals uit het buitenland, zoals gastdirigenten of –choreografen, een noodzakelijke bijdrage leveren, op uitnodiging van de betreffende Nederlandse culturele of creatieve instelling. De individuele fysieke aanwezigheid en inzetbaarheid van deze professionals is bepalend voor de algehele doorgang van de activiteiten van de betreffende instelling.

Meer informatie hierover vind je hier. Voor verdere vragen over corona en mobiliteit, neem contact op met DutchCulture’s Mobility Info Point.