Als onderdeel van zijn onderzoek ´New Technologies in Museums and the notion of Alternate Reality Games´ bij De Waag in Amsterdam, nam Konstantinos Dranganas foto´s van museumbezoekers. Bekijk zijn Ode to the Visitor op https://flic.kr/ps/2Yf32b

Onderzoek

Verschillende Europese programma's ondersteunen onderzoeksprojecten, ook op gebied van cultureel erfgoed.

Horizon 2020: onderzoek naar erfgoed
Horizon 2020 is het Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. Het programma is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). Met het stimuleren van wetenschap en innovatie via Horizon 2020 wil de Europese Commissie het concurrentievermogen van Europa vergroten. Daarnaast wil de Europese Commissie het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. In het programma ligt een focus op thema’s als klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

Horizon 2020 leunt op drie pijlers, met interessante programmalijnen voor erfgoed:

  • Binnen de pijler Societal Challenges zijn zeven aandachtspunten voor onderzoek. Uitdaging (Challenge) nummer 6 Europe in a changing world - Inclusive, Innovative and Reflective societies is het meest interessant voor de erfgoedsector. Deze kan bijdragen aan uiteenlopende onderzoeksprojecten waarin de rol van erfgoed voor het Europees bewustzijn en het gebruik van nieuwe technologieën ter bevordering van de bewustmaking van het Europees erfgoed centraal staan.
  • De pijler Excellent Science moet excellente wetenschap bevorderen en Europa een aantrekkelijke regio maken voor ’s werelds beste wetenschappers. Binnen deze pijler valt onder meer het Marie Curie programma, waar wetenschappers mobiliteitsbeurzen kunnen aanvragen.
  • Industrial Leadership moet bedrijven stimuleren om te investeren in onderzoek en innovatie in Europa. Onder deze programmalijn vallen ook financieringsregelingen die gericht zijn op het versterkt inzetten van innovatie technologieën binnen de creatieve industrie (waaronder ook cultureel erfgoed valt).

Meer informatie
Horizon 2020 - European Framework Programme for Research and Innovation: ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
In Nederland adviseert het Expertisecentrum internationaal Onderzoek en Innovatie (EiOI, voorheen EG-Liaison) aanvragers over de mogelijkheden van Horizon 2020. Het centrum is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020-onderzoek-en-innovatie

COST - Uitwisseling en verspreiding van kennis
COST staat voor European Cooperation in Science and Technology en is het oudste Europese forum voor samenwerking in wetenschap en technologie. COST richt zich op het onderzoeken en oplossen van internationale vraagstukken. Deze moeten voor verschillende landen een gelijke strekking hebben en moeten een basis vormen voor harmonisatie en regelgeving.

Erfgoedonderzoekers in Nederland kunnen via COST kennisuitwisselingsprojecten opzetten met Europese collega’s en/of grotere aanvragen voorbereiden bij Horizon2020 of een ander Europese programma.
In Nederland kunt u voor informatie over COST terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

JPI on Cultural Heritage and Global Change - Strategische onderzoeksagenda Erfgoed
Joint Programming Initiatives (JPI's) zijn door een aantal Europese landen in het leven geroepen om onderzoek naar grote maatschappelijke uitdagingen op Europees niveau te bundelen en op elkaar af te stemmen. Op dit moment zijn tien JPI’s gedefinieerd, waaronder het JPI Cultural Heritage and Global Change. Voor Nederland participeren NWO-Geesteswetenschappen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in dit JPI.

In de eerste helft van 2014 worden oproepen voor erfgoedonderzoek verwacht. Deze zijn gericht op een vier thema’s uit de strategische onderzoekagenda: 1) Developing a reflective society, 2) Connecting people to heritage, 3) Creating knowledge en 4) Safeguarding the cultural heritage resource.

Meer informatie
JPI Erfgoed algemeen: jpi-culturalheritage.eu en heritageportal.eu
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed cultureelerfgoed.nl/dossiers/joint-programming-initiative