|
Image
Image
Jacomine Hendrikse, DutchCulture
Jacomine Hendrikse
Role
Advisor - Europe + Heritage
Email
j.hendrikse [at] dutchculture.nl

Europees Erfgoedlabel

Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel maakt de Europese historie en symbolische waarde van gebouwen en plaatsen zichtbaar.

Gemeenschappelijk cultureel erfgoed

Het Europees Erfgoedlabel (European Heritage Label) wordt toegekend aan erfgoedlocaties met een bijzondere symbolische waarde voor Europa. Ze hebben een bijzondere rol gespeeld in de Europese geschiedenis en cultuur of bij de Europese integratie. Het label moet het wederzijdse begrip tussen Europese burgers vergroten en Europese burgers, in het bijzonder jongeren, meer inzicht geven in het huidige Europa en het gemeenschappelijke cultureel erfgoed.

Het Europees Erfgoedlabel is in 2006 ontstaan en wordt beheerd door de Europese Commissie. Elke twee jaar worden nieuwe erfgoedlocaties geselecteerd voor het label. Creative Europe ondersteunt het Europees Erfgoedlabel.

Het Europees Erfgoedlabel in Nederland

Sinds 2014 hebben Kamp Westerbork en het Vredespaleis het Europees Erfgoedlabel. In 2018 is aan het Verdrag van Maastricht het Europees Erfgoedlabel toegekend. Vanuit Nederland en België samen zijn in 2020 de Koloniën van Weldadigheid gehonoreerd met het label. Dit is één van de eerste transnationale toekenningen: de Koloniën zijn verspreid over beide landen. In totaal hebben zestig locaties in Europa het Europees Erfgoedlabel.

Elk land dat deelneemt aan het Europees Erfgoedlabel heeft een nationaal coördinator: in Nederland is dit Ben de Vries van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Raad voor Cultuur en DutchCulture zijn nauw betrokken bij de coördinatie, nominatie en communicatie van het label.

Media
Image
Logo European Heritage Label

Nominatie en toekenning

Elke twee jaar wordt het Europees Erfgoedlabel toegekend aan nieuwe erfgoedlocaties. Zij worden eerst op nationaal niveau beoordeeld, waarna er een voorselectie wordt gemaakt. De eindselectie vindt plaats op Europees niveau.

Informatie
Erfgoedlocaties kunnen zich aanmelden bij DutchCulture als zij interesse hebben om zich te nomineren voor het label. Nationaal coördinator Ben de Vries denkt graag inhoudelijk mee over de aanmelding. DutchCulture kan vragen beantwoorden en praktische informatie verschaffen.

Voorselectie
DutchCulture verzamelt alle voorstellen en controleert of ze voldoen aan de formele vereisten. Daarna gaan de voorstellen naar het ministerie en de Raad voor Cultuur voor een inhoudelijke beoordeling. Het ministerie van OCW zorgt voor de voordracht van Nederlandse kandidaten voor het Europees Erfgoedlabel.

Nederland selecteert plekken volgens vier thema’s:
1. Tolerantie & Recht
2. Mobiliteit & Maakbaarheid
3. Cultuur & Sport
4. Geld & Koopmanschap

Europese selectie
Het European Heritage Label Panel, een groep onafhankelijke experts uit Europa, brengt vervolgens advies uit over de kandidaten die elk land heeft ingediend. De Europese Commissie besluit op basis van dit advies welke erfgoedlocaties het Europees Erfgoedlabel toegekend krijgen.

Aanmelden

Wie kunnen zich aanmelden?
De volgende vormen van erfgoed (inclusief hedendaags erfgoed) komen in aanmerking voor het Europees Erfgoedlabel:

  • gebouwen/monumenten;
  • natuurlijke, onder water gelegen, archeologische, industriële of stedelijke locaties;
  • cultuurlandschappen;
  • plaatsen van herinnering;
  • cultuurgoederen en –objecten en immaterieel erfgoed voor zover ze met een bepaalde plaats verbonden zijn, inclusief hedendaags erfgoed.

Het label is bedoeld voor de promotie van de Europese dimensie van de plek, het beter toegankelijk maken van de site voor Europese burgers en het verhogen van de kwaliteit van de activiteiten van en informatie over de site. Het label is in het bijzonder gericht op jongeren. Gebouwen en plaatsen met het Europees Erfgoedlabel worden herkenbaar door een plaquette op de gevel.

Nationale of transnationale erfgoedlocaties
Drie soorten erfgoedlocaties kunnen het Europees Erfgoedlabel toegekend krijgen:

1. Single site: aanmelding van één erfgoedlocatie.
2. National thematic site: verschillende erfgoedlocaties uit dezelfde lidstaat die op hetzelfde thema focussen en gezamenlijk een aanvraag indienen.
3. Transnational sites: verschillende erfgoedlocaties uit verschillende lidstaten die op hetzelfde thema focussen en gezamenlijk een aanvraag indienen, of de aanvraag kan worden ingediend door een erfgoedlocatie die in twee lidstaten gelegen is. Let op: transnational sites hebben de voorkeur tijdens de selectieprocedure.

Richtlijnen
De richtlijnen voor de voorselectie op nationaal niveau vindt u onderaan deze pagina. Op de website van de Europese Commissie staat meer informatie over het label en andere officiële documenten zoals de richtlijnen voor de selectie op nationaal én Europees niveau.

Wat levert het op?
Het Europees Erfgoedlabel is een erkenning van het Europese karakter van jouw erfgoedlocatie en vergroot de waardering en het draagvlak onder het publiek. Erfgoedlocaties met het Europees Erfgoedlabel worden onderdeel van een Europese netwerk van 60 erfgoedlocaties. Samen vertellen zij hét verhaal van de Europa. Erfgoedlocaties kunnen onderling ervaringen uitwisselen en samenwerken. Vanuit de Europese Unie ontvangen de erfgoedlocaties een toolkit met verschillende communicatiemiddelen. Ook wordt er van elke nieuwe erfgoedlocatie een film gemaakt. DutchCulture ondersteunt de erfgoedlocaties met advies en communicatiemiddelen om toegankelijker te worden voor jongeren.
Er zijn geen financiële middelen gekoppeld aan toekenning van het Europees Erfgoedlabel, maar vanuit de EU worden wel incidenteel regelingen beschikbaar gesteld voor locaties die het Europees Erfgoedlabel dragen.

Aanmeldformulier
De aanmeldformulieren voor de selectieronde van 2023 staan op de website van de Europese Commissie.

Planning
Deadline aanmelding Nederlandse kandidaten: 1 oktober 2022
Advies Raad voor Cultuur aan ministerie OCW: medio december 2022
Besluit ministerraad over voordracht kandidaten: medio februari 2023
Aanbieden Nederlandse kandidaat-sites aan de Europese Commissie: 1 maart 2023

Monitoring

Elke vier jaar vindt een monitoringsronde plaats om te checken of de erfgoedlocaties met het Europees Erfgoedlabel nog voldoen aan de criteria. Lees hier het laatste monitoringsrapport uit 2020.

Contact

Neem voor meer informatie over het Europees Erfgoedlabel en de aanmeldprocedure contact op met Jacomine Hendrikse, Advisor Europe + Heritage.