Het Europese inreisverbod en de uitzondering voor professionals in de culturele en creatieve sector

Het Europese inreisverbod en de uitzondering voor professionals in de culturele en creatieve sector

Samenwerken met een kunstenaar van buiten de EU? Lees hier meer over het Europese inreisverbod en de uitzonderingen.
Door Laurens Meijer

Het EU-reisverbod is sinds 19 maart 2020 van kracht en beperkt reizen naar de Europese Unie en Nederland. Dit heeft ernstige gevolgen voor de internationale culturele uitwisseling. Het verbod houdt in dat de meeste niet-EU-burgers het Schengengebied niet mogen inreizen. Er is hoop dat deze beperkingen in de nabije toekomst zullen worden versoepeld. Er is een groeiende lijst met landen waarvan de inwoners zijn vrijgesteld van het verbod, waaronder momenteel Australië, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Zuid-Korea, Thailand, China en Israël. Door de uitrol van vaccins wordt verwacht dat binnenkort ook inwoners uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aan deze lijst zullen worden toegevoegd.

Wie zijn uitgezonderd van het Europese inreisverbod?

Bent u inwoner of staatsburger van een land dat op de EU-lijst van ‘veilige landen’ staat, dan geldt het reisverbod niet voor u. Houd er rekening mee dat de reguliere visumvereisten op basis van uw nationaliteit nog steeds gelden. Als u bijvoorbeeld een Thais staatsburger bent en in een veilig land als Singapore woont, moet u nog steeds een Schengenvisum aanvragen.

Andere reizigers waarop het inreisverbod niet van toepassing is: EU-burgers en hun niet-EU-familieleden, niet-EU-burgers met een verblijfsvergunning afgegeven door een van de EU/EER-lidstaten en mensen met een essentieel beroep of behoefte. Culturele en creatieve professionals die zijn uitgenodigd om deel te nemen aan belangrijke culturele activiteiten vervullen een essentieel beroep en komen mogelijk in aanmerking voor een vrijstelling van het reisverbod.

Wie zijn de culturele of creatieve professionals die in aanmerking komen voor deze uitzondering?

Om culturele en creatieve professionals in Nederland te kunnen ontvangen zijn de inreisbeperkingen voor deze groep versoepeld. Alleen de professionals die aantoonbaar vanwege het Nederlands sociaal-maatschappelijk, cultureel en economisch belang willen inreizen, kunnen onder de uitzonderingscategorie vallen. Hiervan is sprake wanneer:

 • Het werkzaamheden betreft in het kader van een activiteit van een culturele of creatieve instelling die een meerjarige subsidie van de Rijksoverheid of een Rijkscultuurfonds ontvangt voor de periode 2017-2020 of 2021-2024;
 • De professional vanwege diens unieke kwaliteiten of vaardigheden uitgenodigd is door de betreffende Nederlandse culturele of creatieve instelling om de werkzaamheden te verrichten en daarvoor een vergoeding ontvangt;
 • De fysieke aanwezigheid en inzetbaarheid van de professional noodzakelijk is voor de algehele doorgang van betreffende activiteit van de instelling;
 • De inkomsten uit deze activiteit een substantiële bijdrage leveren aan de financiële situatie van de betreffende instelling. Hiermee wordt de economische toegevoegde waarde door de komst van de professional aangetoond.

Een ontheffing op het inreisverbod kan worden aangevraagd bij het Fonds Podiumkunsten.  

Hoe schrijf ik een uitnodigingsbrief?

De uitnodigende organisatie stelt een uitnodigingsbrief op met daarin informatie over alle vier bovengenoemde aspecten. De brief op het briefpapier van de organisatie bevat in ieder geval:

 • de naam en het adres van de beroepsbeoefenaar in zijn/haar/hun woonland;
 • de datum van de activiteiten (zowel herhalingen als podiumdata bijvoorbeeld) waarvoor de professional wordt uitgenodigd;
 • een verklaring dat de organisatie structurele financiering ontvangt van het ministerie van OCW of een van de zes sectorspecifieke cultuurfondsen*;
 • informatie over de unieke kwaliteiten en vaardigheden van de professional en de beloning die hij/zij ervoor terugkrijgt;
 • uitleg waarom de aanwezigheid en deelname van de professional essentieel is voor de organisatie om de geplande activiteiten voort te zetten, of met andere woorden waarom de activiteit niet kan doorgaan zonder dat deze professional fysiek aanwezig is;
 • informatie over hoe activiteit inkomsten inkomsten genereert en hoe deze inkomsten een substantiële bijdrage leveren aan de financiële situatie van de organisatie; en tenslotte,
 • sluit af met de naam van de verantwoordelijke bij de uitnodigende organisatie, handtekening en vergeet de brief niet te dateren.

* In uitzonderlijke gevallen kunnen ook organisaties die voor de periode 2017-2020 of 2021-2024 geen meerjarige subsidie ​​van de Rijksoverheid of een van de zes Rijksfondsen ontvangen, een aanvraag indienen. De uitzondering is beperkt tot gevallen waarin de werkzaamheden dringend en onverwijld noodzakelijk zijn voor het voortzetten ​​van de aanvragende organisatie. Deze aanvragen worden beoordeeld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar moeten ook worden ingediend bij het Fonds Podiumkunsten.

Aanvraag indienen bij het Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten heeft de taak om aanvragen voor toelating tot Nederland te behandelen. Meer informatie over de procedure vindt u hier. Het duurt maximaal 5 dagen voordat u hun beslissing ontvangt.

De Nederlandse overheid heeft aangegeven de vrijstelling zo beperkt mogelijk te willen toepassen. Het is daarom van belang uw argumenten zo goed mogelijk te onderbouwen om binnen de reikwijdte van de vrijstelling te vallen.

Houd er rekening mee dat de uitnodigingsbrief ook kan worden gebruikt om te bewijzen dat de culturele of creatieve professional de zelfquarantaine mag onderbreken. Meer informatie over de regels voor zelfquarantaine bij aankomst vindt u hier.

Meer informatie vind je hier. Voor verdere vragen over corona en mobiliteit, neem contact op met DutchCulture’s Mobility Info Point.

Did you find this information useful?